Kolme Põrsakese teenuste ja toodete tingimused

Siit lehelt leiad meie erinevate teenuste ja toodete tingimused. Priivatsuspoliitika asub https://kolmporsakest.ee/privaatsuspoliitika.

OÜ Kolm Põrsakest poolt pakutavate teadusteatri teenuste tingimused

Lepingu objekt

 1. Käesolevad Ostutingimused reguleerivad OÜ Kolm Põrsakest ja kliendi (Edaspidi nimetud ka üksinda kui Pool ja koos kui Pooled) vahelisi suhteid pakutavate teenuste ostmisel.
 2. OÜ Kolm Põrsakest osutab https://kolmporsakest.ee/teadusteater (Edaspidi nimetatud kui Teadusteater) kirjeldatud teenuseid või muid kliendiga kirjalikult kokkulepitud teenuseid.

Tellimuse vormistamine, kauba- ja hinnainfo

 1. Teadusteatri tellimuse vormistamine käib vastaval tellimislehel, mis on leitav https://kolmporsakest.ee/teadusteater.
 2. Tellimuse vormistamiseks tuleb esitada päring tellimislehel. Selleks tuleb valida soovitud Teadusteatri teenus ja täita kõik nõutud väljad. Seejärel kuvatakse tellimuse kokkuvõtte ning orienteeruv hind.
 3. Pärast päringu esitamist annab 3 päeva jooksul OÜ Kolme Põrsakest teada, kas on võimalik tellimust täita. Positiivse vastuse korral on saadetud e-kirjas ka võimalikud maksemeetodid.
 4. Pärast kliendi makse laekumist OÜ Kolm Põrsakest arvelduskontole loetakse tellimus kinnitatuks ning OÜ Kolm Põrsakest on kohustus tellimus täita.
 5. Teadusteatri teenuste hinnad on väljatoodud https://kolmporsakest.ee/teadusteater ning vastaval tellimislehel.
 6. Teenuse eest tasumisel kasutatav valuuta on euro.
 7. Teenust osutatakse Eesti riigi piires või vastavalt kokkuleppele.
 8. OÜ Kolm Põrakest poolt jagatavad sooduskoodide tingimused on väljatoodud vahetult sooduskoodi juures. Sooduskoodi kasutamine ei muuda käesolevaid tingimusi.

Tellimusest taganemine

 1. Tellimusest taganemiseks tuleb sellest anda teada OÜ Kolm Põrsakest esindajale.
 2. Kliendil on õigus tellimusest taganeda igal hetkel 72h enne lepitud teenuse osutamise kuupäeva.
 3. Kui klient soovib tellimusest taganeda vähem kui 72h enne lepitud teenuse osutamise kuupäeva, siis on OÜ Kolm Põrsakest õigus nõuda teenuse eest tasumist 50% ulatuses, kuna on tehtud ettevalmistused teenuse osutamiseks.

Kliendi õigused, kohustused ja vastutus

 1. Klient kohustub esitama täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi ning telefoni numbrit.
 2. Kliendil on kohustus tasuda teenuse eest ⅔ ulatuses või vastavalt pooltevahelisele kokkuleppele, kui tellimuse täitmine ei ole võimalik Kliendi poolt sisestatud ebaõige info tõttu.
 3.  Klient kohustub jälgima OÜ Kolm Põrsakest esindaja poolt sätestatud ohutustingimusi.
 4. Kliendil on õigus nõuda kuni 15% suurust või vastavalt kokkuleppele kompensatsiooni järgnevatel juhtudel:
  • 4.1. Kui OÜ Kolm Põrsakest esindajad hilinevad rohkem kui 15 minutit. Juhul kui hilinemine on tingitud Kliendi poolt sisestatud info ebaõigsusest või ebamäärasusest, ei ole Kliendil antud nõuet õigus esitada.
  • 4.2. Kui OÜ Kolme Põrsakese esindajad ei osuta lepitud teenust lepitud mahus.
  • 4.3. Kui hilinemine ei ole põhjustatud vääramatust jõust tulenevatest tingimustest.
 5. Kliendil on õigus nõuda materiaalse vara kahjustamise eest kompensatsiooni, kui klient ei ole rikkunud käesolevaid tingimusi.
 6. Kliendil on õigus nõuda tellimuse täitmisega seonduvat infot Lepingu kehtivuse vältel.
 7. Kliendil on õigus esitada 7 päeva jooksul teenuse osutamisest pretentsioone.

OÜ Kolm Põrsakest õigused, kohustused ja vastutus

 1. OÜ Kolm Põrsakest kohustub esitama täielikult tõeseid andmeid teenuse täitmise kohta.
 2. OÜ Kolm Põrsakest kohustub viivitamatult teavitama klienti, kui teenuse osutamine ei ole võimalik.
 3. OÜ Kolm Põrsakest kohustub teenuse eest arvet mitte esitama, kui teenuse osutamine ei ole võimalik OÜ Kolm Põrsakest poolt tingitud põhjustel.
 4. OÜ Kolm Põrsakest esindaja kohustub teavitama kõiki teenuse osutamisega seotud isikuid ohutustingimustest.
 5. OÜ Kolm Põrsakest esindajal on õigus teenuse esitamine katkestada igal hetkel, kui esindaja tunneb selleks vajadust, et kaitsta teenuse osutamisega seotud inimesi ning poolte ja kolmandate isikute vara.
 6. OÜ Kolmel Põrsakesel on õigus nõuda lisatasu, järgnevatel juhtudel:
  • 6.1. Kui Kliendist tingitud põhjustel lükkub teenuse osutamise aeg edasi, on Teadusteatril õigus nõuda 15€ lisatasu iga alanud 30 minuti ooteaja eest.
  • 6.2. Kui Klient lepib OÜ Kolme Põrsakese esindajatega kokku teenuse täitmise suuremas mahus, kui oli esialgne kokkulepe.
 7. OÜ Kolmel Põrsakesel on õigus muuta teenuse osutamise tingimusi ühepoolselt järgmistel juhtudel:
  • 7.1. Kui Klient soovib muuta teenuse osutamise aega vähem kui 4 päeva varem eelnevalt lepitud teenuse osutamise aega;
  • 7.2. Kui Klient soovib tellida Teadusteatri teenuseid väiksema etteteatamise ajaga kui 7 päeva.
 8. Tellimuse tühistamisel vähem kui 72h enne planeeritud algust on OÜ Kolmel Põrsakesel õigus nõuda tellimuse eest tasumist 50% ulatuses.

Lepingu muutmine

 1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

Lepingu kehtivusaeg

 1. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui klient esitab Tellimislehe, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 2. Leping loetakse lõppenuks kui OÜ Kolm Põrsakest on teenuse osutanud ning Klient on tasunud teenuse eest osutatud arve.
 3. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

Lõppsätted

 1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
 2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.
OÜ Kolm Põrsakest teadusringi üldtingimused, tasumise-, rühmadesse vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord

Lepingu objekt

  1. Lepingu objekt 

   1.  OÜ Kolm Põrsakest osutab Lapsevanemale punktis 1.2. nimetatud teenust, (edaspidi teadusring), korraldades avalduses märgitud haridusasutuses teadusringi vastavalt antud dokumendis sätestatud tingimustele.
   2. Teenuse kirjeldus: teadusringis käivale lapsele teadushuvihariduse pakkumine.
   3. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui Lapsevanem registreerib oma lapse teadusringi Kolme Põrsakese kodulehel või muul kirjalikult taasesitataval viisil.
  1. Teadusringi toimumise kord
   1. Teadusringi registreerimine käib Kolme Põrsakese registreerimisvormi kaudu.
   2. Esimene teadusring lepingualuse lapsega toimub kokkulepitud kuupäeval, mille kohta on informatsioon haridusasutusel ja Kolme Põrsakese esindaja poolt meili teel saadetuna. Teadusring toimub ajavahemikus oktoober–mai. Teadusring toimub iga 7 päeva tagant, reeglina samal nädalapäeval, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
   3. Teenuse eest tasumine toimub igakuiselt.
   4. Toimunud teadusringide eest saadetakse arve vanema poolt antud meiliaadressile või e-arve Lepingu olemasolul e-arvena.
  2. Teadusringi põhikuutasu on 29,9 eurot. Käibemaks on antud hinna sees.
   1. Kuutasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest ringitundides.
   2. Kuutasu rakendub kui plaaniliselt toimub vähemalt 3 ringi. Kui on toimunud vähem kui 3 ringi, siis on ühe ringi tasu 7,5 € (sh käibemaks).
   3. Juhul kui Kolmest Põrsakesest või Kolme Põrsakese ringijuhendajast tingitud põhjusel jääb ringitund erakorraliselt ära, siis vähendatakse arvet iga ära jäänud ringitunni eest ühe ringitunni maksumuse ulatuses (7,5 € koos käibemaksuga). 
   4. Ringi tasule lisandub sõltuvalt ringi toimumiskohast ringi pinna renditasu. Renditasu lisatakse igakuisele arvele ja renditasu tasumine toimub koos põhitasu maksmisega. 
   5. Kui teadusringis osaleb ühest perest kaks või enam last, siis alatest teisest lapsest rakendub ringi põhitasule soodustus 15%.  
   6. Arvet on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.
   7. Juhul kui vanem jätab vähemalt kahe kuu arve eest maksmata, arvatakse laps ringist välja. Laps on võimalik arvata ringi tagasi, kui arved on tasutud.
   8. Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimumiskoha eeskirjadele ning heale tavale.
   9. Ühes teadusringi rühmas on 8–12 last. Juhul kui avaldusi laekub ühe haridusasutuse kohta rohkem, avatakse seal mitu rühma.
   10. Kui mitut rühma ei saa avada Kolmest Põrsakesest mitte sõltuvatel põhjustel, siis mitut rühma ühes haridusasutuses ei avata.
   11. Olukorras, kus ringi kontakttundide läbiviimine ei ole võimalik, saavad Lapsevanemad kord kuus haridusasutusest vajalikud vahendid ning ringitunnid viiakse läbi video vahendusel. 
  3. Kolme Põrsakese kohustused:
   1. Kolm Põrsakest kinnitab, et teadusringi läbi viival isikul on vajalikud teadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised ringi läbiviimiseks.
   2. Kolm Põrsakest varustab juhendajat vajalike vahenditega ringi läbiviimiseks ja selle ohutuks toimumiseks.
   3. Ringijuhendajal on keelatud teha teadusringis katseid, mis võivad ohustada laste, tema enda või kolmandate isikute tervist või vara.
   4. Kolm Põrsakest on kohustatud andma vajadusel piisavalt informatsiooni Lapsevanemale teadusringi läbiviimise kohta, sealhulgas ringi toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja sisu.
  4. Lapsevanema kohustused:
   1. Lapsevanem on kohustatud teavitama Kolme Põrsakest kõigist teadusringiga seotud probleemidest viivitamatult teadusring@kolmporsakest.ee.
   2. Lapsevanem on kohustatud maksma talle saadetud arve õiges suuruses viie päeva jooksul alates arve esitamise hetkest.
   3. Lapsevanem peab veenduma, et tema laps käitub ringis olles heatahtlikult ning ei ohustaks teisi lapsi, juhendajat, kolmandaid isikuid ega nende vara.
   4. Juhul kui laps ohustab teadusringis teisi lapsi, juhendajat, kolmandaid isikuid või nende vara, on juhendajal õigus laps ajutiselt ringist kõrvaldada.
   5. Lapsevanem on kohustatud andma Kolmele Põrsakesele õiged andmed enda ja enda lapse kohta.
   6. Lapsevanem nõustub Kolmelt Põrsakeselt saama informatiivse sisuga e-maile Kolme Põrsakese tegemiste kohta.
  5. Andmete töötlemine
   1. Teadusringiga seotud andmeid töötleb Kolm Põrsakest OÜ. Teenuse osutamiseks on tarvis Lapsevanema ning lapse isikuandmeid. Nendeks võivad olla:
    1. ees- ja perekonnanimi;
    2. isikukood või sünniaeg;
    3. isikut tõendava dokumendi andmed;
    4. kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
    5. muu Lepinguga seotud info (Lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu Lepingus toodud info);
    6. Kolmel Põrsakesel on õigus kontrollida avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Lapsevanema kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest.
   2. Kolm Põrsakest töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
     1. kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
     2. kliendi isiku tuvastamine Lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
     3. kliendiga suhtlemine Lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
     4. kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
     5. kliendile teabe saatmine teadusringi kohta;
     6. kliendile arvete koostamine ja saatmine;
     7. kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
     8. seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
     9. muu Kolm Põrsakese õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.
  6. Lepingu muutmine
   1. Lepingut võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.
   2. Lepingu muutmiseks tuleb konsulteerida Kolme Põrsakese juhatusega.
  7. Lepingu kehtivusaeg
   1. Leping jõustub käesoleva avalduse kinnitamise hetkel ja kehtib kuni õppeaasta lõpuni.
   2. Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud Lepingu alusel.
  8. Lepingu lõpetamine
   1. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, kui teine Lepingu Pool rikub tahtlikult või raske hooletuse tõttu Lepingut.
   2. Lapsevanemal on õigus loobuda teenusest, teatades ette vähemalt 1 nädal. Seejuures on jätkuvalt Lapsevanemal kohustus tasuda ringitundide eest, mis leidsid aset Lepingu kehtivuse perioodil. 
   3. Kolmel Põrsakesel on õigus teenuse osutamine lõpetada, kui ringis osalevate laste arv on väiksem kui 8 või kui tekib olukord, kus Kolmest Põrsakesest mittesõltuvatel põhjustel ei saa ringijuhendaja ringi läbi viia. 
   4. Lepingu lõpetamisest peab Lepingut lõpetada sooviv Pool teisele sellest teatama kirjalikult vähemalt 1 nädal ette.
   5. Käesoleva Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus vormis esitatud, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi ega rahalisi kohustusi.
  9. Vaidluste lahendamise kord
   1. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tartu Maakohtus.

  11. Lõppsätted

   1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
   2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.
  OÜ Kolm Põrsakest kaupade ostutingimused

  Lepingu objekt

  1. Käesolevad Ostutingimused reguleerivad OÜ Kolm Põrsakest ja kliendi vahelisi suhteid Kolm Põrsakest OÜ pakutavate kaupade ostmisel.

  Tellimuse vormistamine, kauba- ja hinnainfo

  1. Tellimuse vormistamine käib vastaval tellimislehet.
  2. Tellimuse vormistamiseks tuleb esitada päring tellimislehel. Selleks tuleb täita kõik nõutud väljad. Seejärel kuvatakse tellimuse hind.
  3. Pärast päringu esitamist annab 3 päeva jooksul OÜ Kolme Põrsakest teada, kas on võimalik tellimust täita. Positiivse vastuse korral on saadetud e-kirjas ka võimalikud maksemeetodid.
  4. Pärast kliendi makse laekumist OÜ Kolm Põrsakest arvelduskontole loetakse tellimus kinnitatuks ning OÜ Kolm Põrsakest on kohustus tellimus täita.
  5. Kaupade hinnad on väja toodud vahetult kauba juures.
  6. Teenuse eest tasumisel kasutatav valuuta on euro.
  7. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
  8. OÜ Kolm Põrakest poolt jagatavad sooduskoodide tingimused on väljatoodud vahetult sooduskoodi juures. Sooduskoodi kasutamine ei muuda käesolevaid tingimusi.

  Kohale toimetamine

  1. Kaupade kohale toimetamine sõltub, kas kaupa on vaja komplekteerida ning kas vajalikud materjalid on laos olemas. Pärast päringu esitamist annab OÜ Kolm Põrsakest teada võimaliku tarneaja.
  2. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 10-15 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest, kui ei ole lepitud teisiti. Väljaspool Eestis toimub kohaletoimetamine kokkulepitud kalendripäeva jooksul.
  3. Kaubale on võimalik ka järgi tulla OÜ Kolm Põrsakest kontoritesse.
  4. Kolm Põrsakest OÜ peamine tarnepartner on DPD Eesti AS.

  Tegevuskastide perioodilised tellimused

  1. OÜ Kolm Põrsakest pakub tegevuskastidele perioodilist tellimust ehk valitud perioodi jooksul saadab iga kuu OÜ Kolm Põrsakest Kliendile tema valitud kaubad.
  2. Tähtajaline perioodilise tellimusega saadab OÜ Kolm Põrsakest iga kuu perioodi vältel valitud arvu tegevuskaste. Tähtajalist perioodilist tellimust ei ole võimalik korraliselt üles öelda, see lõppeb tähtaja saabudes või Poolte kokkuleppel.
  3. Tähtajalise perioodilise tellimuse perioodide pikkused on 3 kuud, 6 kuud ja 12 kuud.
  4. Tähtajatu perioodilise tellimusega saadab OÜ Kolm Põrsakest iga kuu lepingu kestvuse vältel Kliendile valitud arvu tegevuskaste. Tähtajatu perioodilise tellimuse saab üles öelda 30-päevase etteteatamisega kirjutades info@kolmporsakest.ee
  5. Perioodilise tellimuse kehtivuse vältel väljastatakse kuu alguses Kliendile vastav arve, mis kuulub tasumisele 5 päeva jooksul.
  6. Perioodilise tellimuse tegevuskastid tarnib OÜ Kolm Põrsakest hiljemalt kuu 20. kuupäevaks kui ei ole kuu alguses teatanud teisiti.
  7. Kui perioodiline tellimus esitatakse 25. kuupäeval või hiljem, siis algab periood järgmisest kuust.

  Tellimusest taganemine

  1. Tellimusest taganemiseks tuleb sellest anda teada OÜ Kolm Põrsakest esindajale. Kui esindaja kontakti pole, siis saata kiri info@kolmporsakest.ee
  2. Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus tellimusest taganeda 14 päeva jooksul. Perioodilise tellimuse korral kehtib 14-päevane taganemisõigus ainult esimese tellimuse kohta, pärast mida kehtivad perioodilise tellimuse üles ütlemise punktid.
  3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks.
  4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on OÜ Kolm Põrsakest õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
  5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
  6. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
  7. OÜ Kolm Põrsakest tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
  8. OÜ Kolm Põrsakest võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  9. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Kolm Põrsakest pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea OÜ Kolm Põrsakest tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  10. OÜ Kolm Põrsakest on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

  Pretentsioonide esitamine

  1. OÜ Kolm Põrsakest vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on OÜ Kolm Põrsakest kohustus.
  2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates ekirja aadressile info@kolmporsakest.ee.
  3. OÜ Kolm Põrsakest ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
  4. Kui OÜ Kolm Põrsakest käest ostetud kaubal on puudused, mille eest OÜ Kolm Põrsakest vastutab, parandab või asendab OÜ Kolm Põrsakest puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab OÜ Kolm Põrsakest ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
  5. OÜ Kolm Põrsakest vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

  Lepingu muutmine

  1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

  Lepingu kehtivusaeg

  1. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui kliendi makse on laekunud OÜ Kolm Põrsakest arvelduskontole, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
  2. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

  Lõppsätted

  1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
  2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.