Teadusring

Kolme Põrsakese sigalahe teadusring

Teadusring on koht, kus lapsed saavad ennast tunda väikeste teadlastena. Koos põrsakestest juhendajatega avastatakse, kuidas põnev maailm meie ümber töötab. Selleks tehakse erinevaid katseid, mängitakse lõbusaid mänge ning meisterdatakse endale teadusvidinaid, mille saab vahel ka koju kaasa võtta.

Põrsakeste teadusringid toimuvad igal nädalal samal ajal oktoobrist kuni maikuuni. Ringidesse on oodatud 5-10-aastased lapsed. Enamik ringe toimuvad küll lasteaiaruumides, kuid nii Tartus kui ka Tallinnas on kõigile avatud ringid.

Väga äge! Kuidas ma teadusringis osaleda saan?

2021. ja 2022. õppeaastal alustavad teadusringid oktoobris. Registreerumine on avatud.

Teadusringid alustavad erinevatel aegadel vastavalt sellele, kuidas lasteaiale või koolile sobib. Enamik ringe alustab oktoobris, kuid oleme kavadega paindlikud.

Esimestes ringides saab käia tasuta uudistamas ning alles pärast seda teha otsuse, kas soovite ringiga liituda.

Ühes ringirühmas on kuni 12 last. Suurema huvi korral avame lasteaias ka võimalusel mitu rühma. Rühma avame alles 8 lapsest. 

Mis saab siis kui muutub ohtlikumaks viirus?
Olukorras, kus kontakttundide läbiviimine ei ole võimalik, saavad lapsevanemad kord kuus lasteaiast vajalikud vahendid ning ringitunnid viiakse läbi video vahendusel.

 

Teadusringide toimumise ajad ja kohad

KeskusAsutusNädalapäevKellJuhendajaTelefonMeil
TartuKoogel ja MoogelNeljapäev15:00Laura Kuusemets56473830laura.kuusemets@kolmporsakest.ee
TartuTartu Rahvusvaheline lasteaedTeisipäev14:45Trine Puolokkainen56218028trine@kolmporsakest.ee
TartuKolme Põrsakese Tartu kontorTeisipäev17:00Heili Aavola58390169heili.aavola@kolmporsakest.ee
TartuVara Õnnetriinu lasteaedNeljapäev15:00Piia Tomingas5694 3012piia.tomingas@kolmporsakest.ee
TallinnTallinna Kiisa LasteaedKolmapäev15:45Nana Schilf56806699nana@kolmporsakest.ee
TallinnTallinna Liivalossi LasteaedEsmaspäev16:00Nana Schilf56806699nana@kolmporsakest.ee

Mis seal teadusringis täpsemalt toimub?

Kohtume teadusringiga iga nädal ning avastame koos, kuidas põnev maailm meie ümber töötab. 45 minuti jooksul teeme erinevaid katseid, mängime ja meisterdame. Teadusringi tegevuste teemad on väga mitmekesised ja põnevad. Tutvume loodusega, inimesega, tähtede, füüsika, keemia ja palju muuga.

Igal korral on tähtis, et lastele jääks õppimisest positiivne emotsioon, mis inspireerib neid tulevikus olema uudishimulikud ning katsetamisjulged.

 

Igal nädalal pärast teadusringi on lapsel ka kodus veel suur avastamishimu alles!

Aleksi ema, Madli

OÜ Kolm Põrsakest teadusringi üldtingimused, tasumise-, rühmadesse vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord

Lepingu objekt

 • 1. OÜ Kolm Põrsakest osutab lapsevanemale punktis 1.2 nimetatud teenust, (edaspidi teadusring), korraldades avalduses märgitud lasteaias teadusringi vastavalt antud dokumendis sätestatud tingimustele.
 • 2. Teenuse kirjeldus: Teadusringis käivale lapsele teadushuvihariduse pakkumine
 • 3. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui lapsevanem registreerib oma lapse teadusringi Kolme Põrsakese kodulehel või muul kirjalikult taasesitataval viisil.

Teadusringi toimumise kord

 • 1. Teadusringi registreerumine käib Kolme Põrsakese kodulehe www.kolmporsakest.ee/registreerimine kaudu.
 • 2. Esimene teadusring lepingualuse lapsega toimub kokkulepitud kuupäeval, mille kohta on informatsioon lasteaias ja Kolme Põrsakese kodulehel www.kolmporsakest.ee/teadusring. Teadusring toimub ajavahemikus september 2020 – mai 2021. Teadusring toimub iga 7 päeva tagant, reeglina samal nädalapäeval, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 • 3. Teenuse eest tasumise kord sätestatakse vastavalt vanema soovile, kas makse toimub ühes jaos, kahes jaos või igakuiselt.
  • 3.1. Kui lapsevanem soovib maksta ühes või kahes jaos, siis saadetakse tulevaste ringide eest arve ette. Kui lapsevanem soovib maksta igakuiselt, siis saadetakse eelmisel kuul toimunud ringide eest arve hilejamalt iga kuu seitsmendaks kuupäevaks.
  • 3.2. Toimunud teadusringide eest saadetakse arve vanema poolt antud meiliaadressile või e-arve lepingu olemasolul e-arvena.
 • 4. Teadusringi kuutasu on 30 eurot. Käibemaks on antud hinna sees.
  • 4.1. Lapse puudumisel teadusringist arvestatakse 5€ (sh käibemaks) arvest maha.
   • 4.2.1. Tasudes ringide eest ette arvestatakse samuti puudumisi ning puudumiste tasaarveldus toimub lepingu lõppedes.
  • 4.2. Kui teatatud toimumisega ring jääb ära, siis rakendub kuutasu kui on toimunud vähemalt 3 ringi. Kui on toimunud vähem kui 3 ringi, siis on ühe ringi tasu 10€ (sh käibemaks).
  • 4.3. Kui teadusringis osaleb ühest perest kaks last, rakendub teadusringi hinnale soodustus 5%.
  • 4.4. Kui teadusringis osaleb ühest perest rohkem kui kaks last, rakendub teadusringi hinnale soodustus 10%.
  • 4.5. Juhul kui vanem on valinud maksta lapse teadusringi eest ühes või kahes jaos, rakendub talle soodustus vastavalt 10% või 5%
 • 5. Arvet on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.
  • 5.1. Juhul kui vanem jätab vähemalt kahe kuu arve eest maksmata, arvatakse laps ringist välja. Laps arvatakse ringi tagasi, kui arved on tasutud.
 • 6. Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimumiskoha eeskirjadele ning heale tavale.
 • 7. Ühes teadusringi rühmas on 6-12 last. Juhul kui avaldusi laekub ühe lasteaia kohta rohkem, avatakse mitu rühma.
  • 7.1. Kui mitut rühma ei saa avada Kolmest Põrsakesest mitte sõltuvatel põhjustel, siis mitut rühma ühes lasteaias ei avata.
 • 8. OÜ Kolm Põrakest poolt jagatavad sooduskoodide tingimused on väljatoodud vahetult sooduskoodi juures. Sooduskoodi kasutamine ei muuda käesolevaid tingimusi.

Kolme Põrsakese kohustused:

 • 1. Kolm Põrsakest kinnitab, et teadusringi läbi viival isikul on vajalikud teadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised ringi läbiviimiseks.
 • 2. Kolm Põrsakest varustab õpetajat vajalike vahenditega ringi läbiviimiseks ja selle ohutuks toimumiseks.
 • 3. Kolme Põrsakese õpetajal on keelatud teha teadusringis katseid, mis võivad ohustada laste, tema enda või kolmandate isikute tervist või vara.
 • 4. Kolm Põrsakest on kohustatud andma vajadusel piisavalt informatsiooni Lapsevanemale teadusringi läbiviimise kohta, sealhulgas ringi toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja sisu.
 • 5. Lapse puudumise korral teadusringist, märgib ringi läbiviija lapse puudumise puudumiste päevikusse.

Lapsevanema kohustused:

 • 1. Lapsevanem on kohustatud teavitama Kolme Põrsakest kõigist teadusringiga seotud probleemidest viivitamatult.
 • 2. Lapsevanem on kohustatud maksma talle saadetud arve õiges suuruses viie päeva jooksul alates arve esitamise hetkest.
 • 3. Lapsevanem peab veenduma, et tema laps käitub ringis olles heatahtlikult ning ei ohustaks teisi lapsi, esinejat, kolmandaid isikuid ega nende vara.
  • 3.1. Juhul kui laps ohustab teadusringis teisi lapsi, õpetajat, kolmandaid isikuid või nende vara, kõrvaldatakse laps ajutiselt ringist.
 • 4. Lapsevanem on kohustatud andma Kolmele Põrsakesele õiged andmed enda ja enda lapse kohta.
 • 5. Lapsevanem nõustub Kolmelt Põrsakeselt saama informatiivse sisuga e-maile Kolme Põrsakese tegemiste kohta.

Lepingu muutmine

 • 1. Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.
 • 2. Lepingu muutmiseks tuleb konsulteerida Kolme Põrsakese juhatusega.

Lepingu kehtivusaeg

 • 1. Leping jõustub allkirjastamise hetkel ja on sõlmitud tähaajaga kuni 31.05.2021.
 • 2. Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

Lepingu lõpetamine

 • 1. Pooltel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui teine lepingu Pool rikub tahtlikult või raske hooletuse tõttu lepingut.
 • 2. Lepingu lõpetamisest peab lepingut lõpetada sooviv Pool teisele sellest teatama kirjalikult vähemalt 1 kuu ette.
 • 3. Käesoleva Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus vormis esitatud, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga,mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi ega rahalisi kohustusi.

Vaidluste lahendamise kord

 • 1. Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tartu Maakohtus.

Lõppsätted

 • 1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
 • 2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.

Kui on küsimusi, siis saad need siin esitada!

9 + 15 =

Kindlasti annab Kolm Pōrsakest ringina lastele uue ja pōneva väljundi. Ring on lastele väga pōnev, arendav, lapsest lähtuv ning muudab teaduse käega katsutavaks kogemuseks.

Nõlvaku lasteaed

See on väga hea võimalus neile lastele, kes sooviks tegeleda katsetamise, uurimise ja avastamisega rohkem kui lasteaiapäev seda võimaldab. Meie lasteaia kooliminejatele laste rühmadele on see ring seni olnud kahel aastal väga huvi pakkunud.

Tartu lasteaed Piilupesa

Lastele meeldib uurida, jälgida, katsetada ja mis kõige tähtsam nad õpivad endalegi teadmata palju uut ja huvitavat mis tegelikult on elus toimivad asjad

Jõhvi lasteaed, Kalevipoja maja

Kiire, koostööaldis ja adekvaatne suhtlus lasteaiaga. Korrektne info lapsevanematele - lasteaed ei pea olema vahendaja rollis vaid huviring tuleb ise suhtluseg toime. Kenad noored ringi juhendajad, kes teevad pōnevaid tegevusi.

Nõlvaku lastead, kolme põrsakese juhendajatest