Teadusring

NB! Kui Sinu lapse lasteaeda või kooli siin nimekirjas ei ole, siis anna oma kooli huvijuhile märku, et ka Teie haridusasutusse võiks tulla Kolme Põrsakese ring!

Väga äge, kuid mis see teadusring endast kujutab?

Teadusring on koht, kus lapsed saavad ennast tunda väikeste teadlastena. Koos põrsakestest juhendajatega avastatakse, kuidas põnev maailm meie ümber töötab.

Teadusringis sukeldume pea ees MATIK õppeainete maailma. Sel õppeaastal proovime igas tunnis leida vastuse mõnele tihti lapse suust kõlavale küsimusele. Näiteks „miks palli üles visates see alati uuesti alla tagasi kukub?“ või „kuidas suured laevad vee peal püsivad?“. Vastusteni jõuavad lapsed ise, viies juhendaja abiga läbi põnevaid teaduskatseid ning teemakohaseid meisterdamisi. Lapsed saavad peaaegu kõigele ise käed külge panna, et kõik juhendaja räägitu ka päris maailmaga seostuks ning veelgi arusaadavamaks muutuks.

Iga kord on tähtis, et lastele jääks õppimisest positiivne emotsioon, mis inspireerib neid tulevikus olema uudishimulikud ning katsetamisjulged.

Kuidas teadusringi korraldus välja näeb?

  • Lasteaiad: Teadusring toimub igal nädalal samal nädalapäeval oktoobrist mai lõpuni. Pausid jõuluajal ning vaheaegadel lepime kokku sügise jooksul. Üldjuhul kestab teadusring 45 minutit ning ringis saavad osaleda alates 5. eluaastast lapsed.
  • Koolid:  Koolivaheajal ringitundi ei toimu. Üldjuhul kestab teadusring 45 minutit igal nädalal samal päeval oktoobrist mai lõpuni ning ringis saavad osaleda 1.4. klassi lapsed (kahes vanuseastmes: 1.2. klass ja 3.4. klass). 

Kõikide vanuseastmete õppekavad on välja töötatud koostöös praktiseerivate loodusainete- ja/või klassiõpetajatega ning oma eriala teadlastega.

Kuutasu on 32 € (kui kuus toimub 4 ringitundi) ehk 8 €/tund. Kui tunde toimub vähem (näiteks koolivaheaegadel), siis on kuutasu selle võrra väiksem. Esimene teadusringi tund on tasuta proovitund sõltumata sellest, millal laps liitub. Kui õppeasutus võtab teadusringi korraldamise eest ruumirenti, siis jaguneb tasu võrdselt osalejate vahel. Kuutasu õigeaegne tasumine kindlustab lapsele koha ringis ning tasu ei vähene, kui laps puudub või haigestub.

Ring avatakse, kui on osalemas vähemalt 8 last ning ühes ringis saab osaleda kuni 12 last.

 

Igal nädalal pärast teadusringi on lapsel ka kodus veel suur avastamishimu alles!

Aleksi ema, Madli

OÜ Kolm Põrsakest teadusringi üldtingimused, tasumise-, rühmadesse vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord

1. ÜLDSÄTTED

1.1. OÜ Kolm Põrsakest (edaspidi ka: „Kolm Põrsakest“) osutab käesoleva kokkuleppe (edaspidi ka: „Leping“) alusel punktis 1.2. nimetatud teenust (edaspidi ka „Teenus“) punktis 1.3 nimetatud isikutele (edaspidi ka: „Pooled“)

1.2. Teenuse sisuks on Kolme Põrsakese kodulehel https://teadusring.kolmporsakest.ee määratletud teadushuviharidust pakkuva teadusringi (edaspidi ka: „Teadusring“) korraldamine järgmistes vanuserühmades:

1.2.1. Teadusring lasteaedades lastele alates 5. eluaastast;

1.2.2. Teadusring 1.-2.klassi lastele;

1.2.3. Teadusring 3.-4.klassi lastele.

1.3. Õpilane (edaspidi ka: „Õpilane“) võetakse Teadusringi vastu lapsevanema või seadusliku esindaja  (edaspidi ka: „Lapsevanem“) avalduse alusel mh eeldusel, et Õpilane kuulub vanuselt mõnda punktis 1.2 viidatud vanuserühma ning Teadusringis on vaba koht.

1.4. Leping loetakse sõlmituks alates hetkest, kui Õpilane registreeritakse teadusringi Kolme Põrsakese kodulehel https://teadusring.kolmporsakest.ee.

2. TEADUSRINGI KORRALDUS

2.1. Teadusringi viiakse läbi kord nädalas toimuvate tundide kaudu. Teadusringi tunnid on kestusega 45 minutit ja need toimuvad eelnevalt teatatud ajal ja kohas. Teadusringi tunni aja ja pikkuse muudatustest teavitab Lapsevanemaid Teadusringi juhendaja.

2.2. Teadusring toimub ajavahemikus oktoober – mai. 

2.3. Teadusringi tunde ei toimu riiklikel pühadel ja vahemikus 23.12. 2023 – 02.01.2024.

2.4. Koolivaheaegadel ei toimu 1. – 2.klassi ja 3. – 4.klassi Teadusringi tunde. Koolivaheajad kehtestab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 järgi haridus- ja teadusminister määrusega.

2.5. Muudel põhjustel ära jäävatest Teadusringi tundidest, sh toimumiskohast tulenevatel põhjustel tekkinud muudatustest teavitab Teadusringi juhendaja Lapsevanemat.

2.6. Olukorras, kus Teadusringi kontakttundide läbiviimine ei ole objektiivselt võimalik pikema ajal vältel, saavad Lapsevanemad kord kuus Teadusringi toimumiskohast Kolme Põrsakese vahendusel vajalikud materjalid ning tunnid viiakse läbi video vahendusel. Kolm Põrsakest ei taga Õpilasele juurdepääsu arvutile ja internetile.

2.7. Õpilase toomine Teadusringi tundi ning Teadusringi tunnist ära viimine käib vastavalt Teadusringi toimumiskoha eeskirjadele ning heale tavale.

3. KUUTASU JA SELLE ARVUTAMISE KORD

3.1. Teenuse eest tasutakse igakuiselt esitatud arve alusel, mis esitatakse möödunud kuu kohta (edaspidi „Kuutasu“). Kuutasu arve saadetakse Teadusringi registreerimisel esitatud meiliaadressile.

3.2. Kuutasu koosneb „Õppetasust“ ja „Üüritasust“:

3.2.1. Õppetasu arvestamise aluseks on antud kuus toimunud tundide arv korda ühe Teadusringi tunni maksumus. Ühe Teadusringi tunni maksumus on 8 (kaheksa) eurot. Kui kuus toimub 4 (neli) Teadusringi tundi on Õppetasu 32 EUR (kolmkümmend kaks eurot) (sh KM).

3.2.2.  Õppetasule lisandub Teadusringi tunni toimumiskoha ruumi Üüritasu. Üüritasu suurus sõltub üüritavast ruumist.

3.3. Kui Teadusringis käib Lapsevanema kaks või enam Õpilast, kehtib igale Õpilasele Õppetasu allahindlus 10% (kümme protsenti) lapse kohta. Allahindlus ei kohaldu Üüritasule. 

3.4. Õpilase puudumine Teadusringi tunnist ei vabasta Kuutasu tasumise kohustusest.

3.5. Kuutasu tasutakse kuni Lepingu lõppemiseni. Kui Leping lõpeb jooksval kuul tasutakse Kuutasu ka jooksva kuu eest.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kolme Põrsakese õigused ja kohustused:

4.1.1. Kolm Põrsakest kinnitab, et Teadusringi juhendajal on vajalikud teadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised Teadusringi läbiviimiseks.

4.1.2. Kolm Põrsakest on kohustatud andma Lapsevanemale tema vastaval päringul piisavalt informatsiooni Teadusringi ja selle tundide läbiviimise kohta.

4.1.3. Kolm Põrsakest juhindub isikuandmete kogumisel ja töötlemisel valdkonda reguleerivatest õigusnormidest ja Kolme Põrsakese privaatsuspoliitikast (kättesaadav: https://kolmporsakest.ee/privaatsuspoliitika/).

4.2. Lapsevanema kohustused:

4.2.1. Lapsevanem on kohustatud teavitama Kolme Põrsakest kõigist Teadusringiga seotud probleemidest viivitamatult elektronpostiaadressil teadusring@kolmporsakest.ee.

4.2.2. Lapsevanem tagab väljastatud arvete tasumise viie päeva jooksul alates arve esitamisest.

4.2.3. Lapsevanem tagab, et Õpilane käitub eakohaselt, teisi arvestavalt ning ei ohusta teisi Õpilasi, juhendajat, kolmandaid isikuid ega nende vara. Juhul kui Õpilane ohustab teisi Õpilasi, juhendajat, kolmandaid isikuid või nende vara, on Teadusringi juhendajal õigus Õpilane ajutiselt Teadusringi tunnist eemaldada.

4.2.4. Lapsevanem annab Kolmele Põrsakesele korrektsed ja tõesed andmed enda ja Õpilase kohta. Kui Lapsevanem ei tasu Kuutasu ise, annab Lapsevanem Kolmele Põrsakesele korrektsed ja tõesed andmed Kuutasu maksja kohta.

4.2.5. Lapsevanem on nõus, et tema elektronpostiaadressile saadetakse Kolme Põrsakese poolt informatsioonilise sisuga materjale.

5. LEPINGU LÕPPEMINE 

5.1. Lisaks seaduses sätestatud alustele lõpeb Leping, kui:

5.1.1. Lapsevanem on esitanud vastava avalduse hiljemalt 7 päeva enne lõpetamisele eelneva kuu lõppu e-posti aadressile teadusring@kolmporsakest.ee;

5.1.2. automaatselt koos õppeaasta lõpuga jooksva aasta 31.05;

5.1.3. Teadusringi ei avata;

5.1.4. Teadusring suletakse osalejate vähesuse tõttu. Teadusringi sulgemisest antakse Lapsevanemale teada vähemalt 1 (üks) nädal ette e-posti teel.

5.2. Kolmel Põrsakesel on õigus Leping ühepoolselt lõpetada, kui:

5.2.1. Õpilane rikub korduvalt Teadusringi toimumiskoha kodukorda ja üldtunnustatud käitumisnorme;

5.2.2. Õpilane seab oma tegevusega ohtu teisi Õpilasi ja/või Teadusringi juhendaja;

5.2.3. võlgnetakse kahele kuule vastava Kuutasu summa.

5.3. Lepingu lõppemine ei vabasta Pooli lepingu alusel juba tekkinud täitmata kohustuste täitmisest.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.

6.2. Lapsevanem kinnitab, et ta on käesoleva Lepingu tingimustega enne käesoleva Lepingu sõlmimist tutvunud ning Lapsevanemal on olnud võimalik käesoleva Lepingu tingimusi läbi rääkida.

6.3. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni lepingu lõppemiseni punktis 5 sätestatud alusel või muul seaduses sätestatud alusel.

6.4. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus, Leping sisaldab Poolte kogu kokkulepet.

Kirjuta meile

Kindlasti annab Kolm Pōrsakest ringina lastele uue ja pōneva väljundi. Ring on lastele väga pōnev, arendav, lapsest lähtuv ning muudab teaduse käega katsutavaks kogemuseks.

Nõlvaku lasteaed

See on väga hea võimalus neile lastele, kes sooviks tegeleda katsetamise, uurimise ja avastamisega rohkem kui lasteaiapäev seda võimaldab. Meie lasteaia kooliminejatele laste rühmadele on see ring seni olnud kahel aastal väga huvi pakkunud.

Tartu lasteaed Piilupesa

Lastele meeldib uurida, jälgida, katsetada ja mis kõige tähtsam nad õpivad endalegi teadmata palju uut ja huvitavat mis tegelikult on elus toimivad asjad

Jõhvi lasteaed, Kalevipoja maja

Kiire, koostööaldis ja adekvaatne suhtlus lasteaiaga. Korrektne info lapsevanematele - lasteaed ei pea olema vahendaja rollis vaid huviring tuleb ise suhtluseg toime. Kenad noored ringi juhendajad, kes teevad pōnevaid tegevusi.

Nõlvaku lastead, kolme põrsakese juhendajatest