Kolme Põrsakese privaatsuspoliitika

Siit lehelt leiad meie üldised privaatsustingimused.

Üldine isikuandmete töötlemine ja privaatsus

 1. Andmeid töötleb Kolm Põrsakest OÜ.
  • 1.1 Kolm Põrsakest OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le ja Montonio Finance UAB-le.
 2. Teenuse osutamiseks on tarvis Kliendi isikuandmeid. Nendeks võivad olla:
  • 2.1. ees- ja perekonnanimi;
  • 2.2. isikukood või sünniaeg;
  • 2.3. isikut tõendava dokumendi andmed;
  • 2.4. kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
  • 2.5. muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);
 3. Kolmel Põrsakesel on õigus kontrollida avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest.
 4. Kolm Põrsakest töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • 4.1. kliendi päringutele ja taotlustele vastamine;
  • 4.2. kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
  • 4.3. kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
  • 4.4. kliendile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemine;
  • 4.5. kliendile teabe saatmine tellitud teenuse või toote kohta;
  • 4.6. kliendile arvete koostamine ja saatmine;
  • 4.7. kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada kaupade ja teenuste kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jms ning teha klientidele parimaid pakkumisi;
  • 4.8. seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
  • 4.9. muu Kolm Põrsakese õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.
 5. Isikuandmete säilitamine
  • 5.1. Kolm Põrsakest säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab klienti tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Kolme Põrsakese õigustatud huvist tingimusel, et Kolme Põrsakese õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.
 6. Kliendi õigused seoses isikuandmetega:
  • 6.1. Kolm Põrsakest tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Isikuandmete töötlemisel, on Kliendil järgmised õigused:
   • 6.1.1. Juurdepääsuõigus andmetel;
   • 6.1.2. õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et õigust taotleda isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   • 6.1.3. õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab õigust esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
  • 6.2. õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
  • 6.3. õigus piirata töötlemist;
  • 6.4. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul;
  • 6.5. õigus andmete ülekantavusele, mis tähendab õigust saada andmeid, mis on elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus;
  • 6.6. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
  • 6.7. Loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Kolme Põrsakese õigustatud huvid või Kolme Põrsakese juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.